Ubytovací poriadok

1) Hosť môže nastúpiť na pobyt v čase od 15.00 do 21.00 hod. v deň príchodu. Neskoršie príchody je vhodné dohodnúť vopred.

2) Sumu za ubytovanie hradí hosť pri nástupe/pred nástupom na pobyt. Od konečnej sumy za ubytovanie a prípadné ostatné služby sa odpočítava už uhradená záloha.

3) V interiéri ubytovania je prísne zakázané:

Fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom (napr. sviečky) – sankcionované pokutou vo výške 100€;

Vodiť psov a iné domáce zvieratá (iba po dohode  a za poplatok).

Manipulovať s krbom iným ako dohodnutým spôsobom a využívať krb na iné účely ako je určený.

Používať vonkajšiu obuv vo vnútri na poschodí.

Akokoľvek manipulovať s interiérovým nábytkom, zasahovať do elektroinštalácie alebo vodoinštalácie.

Akokoľvek rušiť občiansky poriadok a nočný kľud po 22.00 hod.

4) V exteriéri  je prísne zakázané

Zakladať oheň mimo určených ohnísk.

Akokoľvek rušiť občiansky poriadok a nočný kľud po 22.00 hod.

5) Počas pobytu je hosť povinný:

Vypnúť všetky elektrické spotrebiče, svetlá, odstaviť vodu a zatvoriť všetky okná pri odchode z objektu.

Šetriť palivovým drevom a liehom do krbu.

Zahasiť oheň v krbe pri odchode  z objektu.

Vysýpať komunálny odpad do smetných košov umiestnených pred objektom.

Separovať odpad. Plasty do nádoby na plasty, sklo do nádoby na sklo ak sú umiestnené pri objekte.

6) Akékoľvek poruchy na zariadení alebo jeho časti je hosť povinný ohlásiť správcovi zariadenia

na tel. č. +421 903 727 583  v prípade udalostí ohrozujúcich zdravie, život alebo majetok volať tel. čísla 112, 158.

7) Hosť je pred skončením pobytu povinný vyprázdniť kuchynské priestory od potravín a vysypať všetky smeti do odpadkového koša umiestneného v exteriéri.

8) Hosť je povinný pri odchode odovzdať  celý inventár  v nepoškodenom stave ako aj odovzdať  kľúče od objektu. Prípadné spôsobené škody je klient povinný nahlásiť  a dohodnúť sa  na spôsobe ich náhrady.

9) Po ukončení pobytu je hosť povinný opustiť objekt najneskôr do 10.00 hod.. Je vhodné dohodnúť približný čas odchodu deň vopred.  Neskorší odchod je potrebné dohodnúť dopredu.

Prajeme Vám príjemný pobyt!